top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Taş Restaurant ve Gıda ürünleri turz.inş.Tic. Limited Şirketi (“Taş” veya “Şirket”) olarak gerek T.C. Anayasası gerek ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerin korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu bilgilendirme metni ilgili kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz müşterilerimize ait kimlik ve iletişim verileri ile sipariş ve fatura bilgilerini içeren finansal bilgileri; sipariş ve rezervasyon işlemlerinin yönetilmesi ve takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin kalitesinin takibi ve geliştirilebilmesi amacıyla memnuniyet anketleri yapılması, müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında talep ve şikayetlerin takip edilmesi, ilgili kişinin açık rızası olması halinde Taş ürün ve hizmetlerine yönelik kampanya ve tanıtım bildirimleri gönderilmesi ve sosyal medya paylaşımlarının düzenlenmesi, Şirket’imizin faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız iş ortağı/tedarikçi firmaların çalışanları/yetkilileri/irtibat kişilerine ait olan kimlik ve iletişim verilerini; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve pazarlama süreçlerinin takibi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon, üretim, satış ve takip süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve Şirket’imize ait dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza altında tutmaktayız. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve gerekmesi halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize ilgili kişiler tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları İlgili kişiler, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki tüm taleplerini, Şirket’imizin Kalmış fener cad. no:46 Fenerbahçe Todori tesisleri Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvurarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle info@fenerbahcetodori.com e-posta adresine iletebileceklerdir. Şirket’imiz söz konusu talepleri Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır.

bottom of page